การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการจัดการ นวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2020 (ICMIESS 2020) จะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฏาคม 2020 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นผู้ดำเนินการ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรักโควิด-19 การจัดประชุมวิชาการในปีนี้จะจัดขึ้นแบบออนไลน์

          วัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุมวิชาการ ICMIESS 2020 จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการนำเสนอแนวความคิดใหม่ที่จะส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นสำคัญของโลก การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้เปิดรับบทความหรือบทคัดย่อจากนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อมาร่วมแบ่งปัน แนวคิด ทฤษฏี การปฏิบัติและแนวทางการวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ การจัดการนวัตกรรม, ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและธุรกิจจากไวรัสโควิด-119, ปัญญาประดิษฐ์, การจัดการทุนมนุษย์แบบดิจิทัล, การเงิน, การตลาดออนไลน์, การบริหารการผลิตดิจิทัล, การบัญชี, การบริหารธุรกิจเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 • การจัดการนวัตกรรม
 • ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและธุรกิจจากไวรัสโควิด-119
 • ปัญญาประดิษฐ์สำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • นวัตกรรมการจัดการพฤติกรรมองค์กร
 • นวัตกรรมสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสำหรับบุคคล
 • นวัตกรรมเพื่อสังคมและองค์กร
 • นวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ
 • นวัตกรรมเพื่อการตลาด
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ดิจิทัล
 • นวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่การผลิต
 • นวัตกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีสร้างสรรค์
 • การเงินและการบัญชีดิจิทัล
 • การปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อมสะอาด
 • ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม
 • เศรษกิจดิจิทัล
 • เศรษฐศาสตร์และการเมือง
 • เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค
 • การศึกษาเชิงประจักษ์ด้านการค้า
 • การศึกษาเชิงประจักษ์ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
 • การพัฒนาอุตสาหกรรม
 • การศึกษาตลาดเกิดใหม่
 • เศรษฐศาสตร์เพื่อการพลังงาน
 • การจัดการความรู้
 • ความรับผิดชอบทางส่งคมขององค์กร

กำหนดการ:

กิจกรรมวันที่
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ30 มิถุนายน 2020
วันสุดท้ายของการส่งบทความ15 กรกฏาคม 2020
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนราคาพิเศษ30 มิถุนายน 2020
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วม15 กรกฏาคม 2020

วันประชุมวิชาการ:   25 – 26 กรกฏาคม 2020

สถานที่:   จัดประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

โอกาสในการตีพิมพ์

1. ทุกบทความที่ได้รับการตอบรับจะได้รับการตีพิมพ์ใน “หนังสือรวบรวมบทความการประชุม” (Conference Proceedings)
2. บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ใน “วารสาร Journal of Innovation and Management” (Indexed in TCI)
3. บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ใน “Human System Management” (Indexed in SCOPUS)

ผู้อำนวยการการจัดประชุม

รศ. ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ,
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รศ. ดร. บัณฑิต  ผังนิรันดร์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Keynote Speakers

Prof. Dr.Kai Heuer,
Wismar University, Germany

Dr. Mengyi Xu,
Anglia Ruskin University, England

กรรมการจัดประชุม

ผศ. ปรเมษฐ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ. หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผศ. ดร. มูฮัมมัด ชาฮิด ข่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดร. จอห์น สเตอร์ลิ่ง ฟอร์สเซ็น สมิธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Assoc.Prof.Dr.Nak Gulid,
Srinakharinwirot University

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
มหาวิทยาลัยหอการค้า

กรรมการจัดประชุม

ค่าธรรมเนียมการประชุม

ประเภทผู้สมัครค่าสมัครราคาพิเศษ
ก่อน 30 มิถุนายน 2020
ค่าสมัครปกติ
1 – 15 กรกฏาคม 2020
บุคลากร มรภ.สวนสุนันทา3,300 บาท / 100 USD3,900 บาท / 120 USD
ผู้สมัครทั่วไป4,200 บาท / 130 USD5,000 บาท / 150 USD

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  
อีเมล:  conference@icmiess.com
โทรศัพท์:      +66 2-1601182
แฟกซ์:      +66 2-1601184
เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา  08.30 – 16.30 น.